OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť Penzión Tematín, s.r.o., so sídlom Krížna 350, 92221 Moravany nad Váhom, IČO: 36236101 (ďalej len „spoločnosť“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov.

 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.

 • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohol využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie alebo reštauračné a s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.

Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú upravené v ustanovení § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Podľa tohto ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (aj emailovej) zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, prístup k osobným údajom a informáciám o nich

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu: identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • blokovanie jej osobných údajov z dôvoduodvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť považuje za podanú, ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať nám námietku a žiadosť o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete uplatniť aj priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese: Penzión Tematín, s.r.o., Krížna 350, 92221 Moravany nad Váhom alebo na e-mailovej adrese: tematin@tematin.sk

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Penzión Tematín, s.r.o., Krížna 350, 92221 Moravany nad Váhom:

I. Správca údajov
Penzión Tematín, s.r.o., Krížna 350, 92221 Moravany nad Váhom, Zaregistrovaný: OR Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.12454/T, IČO.: 36236101, DIČ.: 2020171186, Telefón: 00421 33 7970479, e-mail: tematin@tematin.sk, pracovník zodpovedný za ochranu údajov: Ing. Zdenko Raušlo

II. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích alebo reštauračných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti s marketingovými aktivitami. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám sami zverili a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Na marketingové účely (zasielanie noviniek, informácií, ponúk) spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Základné identifikačne údaje – meno, e-mailová adresa. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám Newsletter len na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať prostredníctvom odkazu na každom Newslettri alebo písomne.

Na spätnú väzbu na dopyt alebo otázky prostredníctvom našej webovej spracúvame nasledujúce osobné údaje: Základné identifikačne údaje – meno, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

V prípade elektronickej,osobnej (na papieri) alebo telefonickej rezervácie prevádzkovateľ požaduje/môže požadovať od hosťa poskytnúť nasledujúce údaje pre poskytnutie služieb a plnenie zmluvy:

názov (nepovinné)

meno,

priezvisko;

adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina)

e-mailová adresa;

číslo telefónu;

číslo mobilného telefónu (dobrovoľné)

druh kreditnej karty / debetnej karty;

číslo kreditnej karty / debetnej karty,

meno držiteľa kreditnej karty / debetnej karty;

dátum ukončenia platnosti kreditnej karty / debetnej karty

CVC/CVV kód kreditnej karty / debetnej karty (v prípade MasterCard: Card Validation Code (CVC2), v prípade Visa International: Card Verification Value (CVV2) .)

V prípade ubytovania hosťa so slovenským občianstvom Spoločnosť požaduje nasledujúce údaje:

meno,

priezvisko;

adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo)

číslo občianskeho preukazu alebo pasu

V prípade ubytovania cudzinca Spoločnosť požaduje nasledujúce údaje:

meno,

priezvisko;

dátum narodenia

adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo)

číslo občianskeho preukazu alebo pasu

národnosť

Ak ide o občanov z tretích krajín, zákon vyžaduje spravovanie nasledujúcich údajov:

identifikačné údaje o fyzickej osobe, a okrem toho,

identifikačné údaje o cestovnom doklade (pas)

číslo víza, druh víza, platnosť víza, dátum a miesto vydania víza

Poskytnutie požadovaných údajov zo strany Hosťa je podmienkou pre využívanie hotelových služieb.

Pri nákupe darčekových poukážok musí Hosť poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
V prípade osobného nákupu:

meno

adresa

telefonický kontakt

emailová adresa

fakturačné údaje: meno a adresa

Účelom spravovania údajov je udržanie kontaktu so zákazníkom a doručenie darčekových poukážok.

Vedenie účtovníctva: V prípade, že ste našimi zákazníkmi, osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme k naplneniu zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Spoločnosť musí uchovávať takto získané osobné údaje po dobu stanovenú v príslušných ustanoveniach daňových a účtovných zákonov a po tomto období ich musí vymazať.  

III. Newsletter - Novinky

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webovej stránky tematin.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy,z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).

 •  Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

 •  TRVANIE SÚHLASU. Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

 •  ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru informačného letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.

Spoločnosť nesmie posielať novinky fyzickým osobám, kým s tým subjekt údajov nesúhlasí. Subjekty údajov poskytnutú Spoločnosti súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek (na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme). Poskytnutím svojej adresy subjekty údajov súhlasia so zasielaním propagačných materiálov na ich adresu.

Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých Spoločnosti na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám Spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám a musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám nahliadnuť do nich.

Účelom spravovania údajov týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk Spoločnosti.

Spoločnosť musí spravovať osobné údaje zozbierané pre tento účel tak dlho, ako chce Spoločnosť informovať subjekty údajov prostredníctvom noviniek a/alebo pokiaľ sa neodhlásia z odoberania noviniek.

Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek na spodnej časti noviniek alebo zaslaním e-mailu na tematin@tematin.sk so žiadosťou o odhlásenie z odberu noviniek.

Poštovou cestou sa môžete z odberu newslettera odhlásiť na nasledujúcej adrese: Penzión Tematín, s.r.o., Krížna 350, 922 21 Moravany nad Váhom.

Spoločnosť preveruje zoznam odberateľov noviniek každých päť rokov a požaduje potvrdenie súhlasu s odoberaním noviniek po piatich rokoch. V priebehu 30 (tridsiatich) dní po zaslaní takýchto e-mailov musí Spoločnosť vymazať zo zoznamu všetky subjekty údajov, ktorí nepotvrdili svoj súhlas s odoberaním noviniek.

Spoločnosť môže posielať propagačné materiály mailom bez predchádzajúceho súhlasu subjektov údajov za podmienky, že Spoločnosť poskytne príležitosť pre zakázanie zasielania ďalších propagačných materiálov.

IV. Stránka na facebooku
Kontakt je možný aj prostredníctvom facebooku.

Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webovej stránky Penziónu Tematín. Hostia si môžu prostredníctvom facebookovej stránky rezervovať izby a dozvedieť sa o aktuálnych špeciálnych ponukách.

Kliknutím na "like" na facebookovej stránku Spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.

Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí/hotelov/fitnes centier/reštaurácií. Pokiaľ to nie je skupinová fotografia, Spoločnosť si musí vždy pred ich publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas subjektov údajov.

Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

V. Údaje o návštevnosti webových stránok

Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná. Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku,preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.

ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka tematin.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami.

Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

VI. Cookies

Pri použití webových stránok tematin.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

-  Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

-  V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

a. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

b. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam ptagroup.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

-  Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

-  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

-  V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok ptagroup, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

 

Kontakt

Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po dobu 5 (piatich) rokov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok tematin.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

4.1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

4.2. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

a. meno a priezvisko [nevyhnutné]

b. e-mailová adresa [nevyhnutné]

c. telefónne číslo [nevyhnutné]

4.3. ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

4.4. TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

4.5. SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

VIII. Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie  

V prípade, ak Spoločnosť dostane životopisy v akomkoľvek formáte pre účely hľadania zamestnania, predpokladá sa, že subjekt údajov súhlasil so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise. Účelom spracúvania údajov je výber vhodných uchádzačov.

Ak subjekt údajov výslovne zakáže spravovanie takýchto osobných údajov, musí Spoločnosť takéto údaje vymazať. Pokiaľ uchádzač nežiada o vymazanie údajov, potom bude životopis a údaje v ňom uvedené – pokiaľ sa osoba neprihlásila na konkrétnu ponuku práce – do 1 roka od zaslania vymazaná. Životopisy osôb, ktoré sa prihlásili na konkrétnu ponuku práce, budú vymazané okamžite po zvolení osoby, ktorá danú pozíciu obsadí.

Spoločnosť poskytne životopisy uchádzačov a/alebo osobné údaje v nich uvedené tretím osobám iba s výslovným predbežným súhlasom uchádzača.